اساسنامه انجمن بهينه سازی مصرف انرژی ايران

اساسنامه تنظیمی
انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران
IECS
Iran Energy Conservation Society

مقدمه

به منظور ساماندهی و حمایت کلیه واحدهای فنی، مهندسی، مشاوران، تولیدی، بازرگانی در عرصه فرهنگ‌سازی، ترویج، ممیزی، طراحی، پیاده‌سازی، تولید و تجهیز ادوات و راهکارهای مناسب در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و انتقال تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه اقتصادی کشور و دفاع از منافع مشروع و قانونی اعضاء، انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطابق با مفاد ذیل تشکیل می‌گردد.


فصل اول: کلیات

ماده 1) هویت انجمن
انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران که در این اساسنامه اختصاراً ((انجمن)) نامیده می‌شود، در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 15/12/1369) و اصلاحیه 15/9/1373) و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل گردیده است و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می‌باشد و بصورت صنفی و غیر انتفاعی فعالیت می‌نماید.

ماده 2) تابعیت
تابعیت انجمن ایرانی است.

ماده 3) اقامتگاه
اقامتگاه انجمن بهینه سازان مصرف انرژی ایران به نشانی : تهران ، خیابان مطهری، پلاک 9، واحد 9 می‌باشد.
تبصره: در صورت تغییــر اقامتگاه قانونــی انجمن مراتب در روزنامه کثیــر الانتشار منتخب آْگهی و کتبا به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید.

ماده 4) حوزه فعالیت
حوزه فعالیت انجمن در سراسر ایران است. انجمن می‌تواند پس از تصویب هیئت مدیره و تائید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مراکز استانها شعبه و در شهرستانها عندالزوم نمایندگی دایر نماید.
تبصره: شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می‌بایست مطابق با آئین نامه های اجرائی ذیربط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.

ماده 5) مدت فعالیت و دوره مالی
مدت فعالیت انجمن نامحدود است و دوره مالی انجمن یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.


فصل دوم: اهداف

ماده 6) اهم اهداف انجمن
اهم فعالیت انجمن عبارت است از ساماندهی و حمایت کلیه واحدهای فنی ، مهندسی ، مشاوران ، تولیدی ، بازرگانی در عرصه فرهنگ سازی ترویج ، ممیزی ، طراحی ، پیاده سازی ، تولید و تجهیز ادوات و ابزار و راهکارهای مناسب در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور بشرح ذیل می‌باشد:
 1. تلاش برای ساماندهی فعالیت اعضاء وبهبودکیفیت تولیدات وخدمات درجهت بهینه‌سازی مصرف انرژی درکشور.
 2. بازارسازی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره‌گیری از آخرین رهیافت‌های جهانی جهت نیل به اهداف انجمن.
 3. مشارکت گروهی در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با فعالیت اعضاء در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق ایران.
 4. ایجاد ارتباط با مراکز قانونگذاری و دستگاههای اجرایی کشور بمنظور همکاری در تدوین قوانین ، آیین نامه ها و همچنین توسعه خصوصی سازی.
 5. ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیتهای اعضاء.
 6. ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن ، از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی.
 7. فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در انجمن.
 8. ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو.
 9. انجام هر گونه فعالیتهای علمی ، تحقیقاتی با توجه به تکنولوژی روز دنیا برای نیل به اهداف انجمن.
 10. حضور در مراجع قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری حوزه انرژی کشور و ایفای نقش موثر در جهت نیل به هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور.
 11. کمک به تحقق هدفهای کمی و کیفی تعیین شده برای ارائه خدمات موضوع انجمن.
 12. حمایت از منافع مشترک اعضاء.
 13. ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء.
 14. تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش اهداف انجمن را فراهم می‌کند.
 15. جلوگیری از انجام رقابتهای ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق ضوابط کمیته انظباطی اتاق ایران.
 16. هماهنگی و همکاری مستمر و ارائه نظرات کارشناسی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، وزارت نیرو ، وزارت نفت و سایر سازمانهای ذیربط.
 17. همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مراکز تحقیقاتی و دیگر سازمانهای ذیربط بمنظور تدوین استاندارد تولیدات داخلی و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات و یا خدمات اعضاء.
 18. تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و یا خدمات فنی و مهندسی، ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت بهره‌گیری مناسب از بازارها ، خصوصا بازارهای منطقه مانند ECO و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی.
 19. مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز تولید کالاها و خدمات موضوع فعالیت انجمن و کنترل آن از طریق تاسیس شرکتهای بازرسی.
 20. کوشش در جهت رفع اختلافات فیمابین اعضاء و عندالزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران.
 21. معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.
 22. اجرای آن دسته از وظایف نظارتی مرتبط با تولید و خدمات که وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی به انجمن تفویض می‌نماید.
 23. تهیه گزارشات حداقل هر یک سال یک بار از عملکرد انجمن و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهادات، راه حلهای اجرائی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران.
 24. ارائه پیشنهادهای اجرائی جهت رفع مشکلات تولید و ارائه گروه کالائی و یا خدماتی موضوع فعالیت انجمن مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی وو صنایع و معادن ایران جهت اطلاع.
 25. برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشها و میزگردهای تخصصی و همچنین حضور در همایشها ی مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت انجمن‌.
 26. برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف انجمن.
 27. کوشش برای جذب سرمایه، فن آوری، مدیریت، دانش فنی ‌و نیروی انسانی ماهر داخلی و خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های فعالیت انجمن.
 28. الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران.
 29. کوشش برای توسعه منابع انسانی ، آموزش و مدیریت دانایی سازمان در شرکتهای عضو.

فصل سوم: عضویت و شرایط آن

ماده 7) کلیه اشخاص حقوقی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
 1. تابعیت ایرانی (ثبت در کشور ایران).
 2. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه.
 3. دارا بودن کارت عضویت یا کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.
 4. پرداخت حق ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب.
 5. فعال بودن در زمینه های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی " برق ، آب ، گاز ، نفت و سایر انرژی ها "
 6. دارا بودن اجازه رسمی فعالیت از مراجع ذیصلاح کشور.
 7. کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آئین نامه های مصوب هیات مدیره و مقید به همکاری جهت دست یابی به اهداف انجمن می‌باشند.
تبصره 1: هر یک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن را از دست بدهد تا احراز مجدد شرایط، عضویت آن در انجمن معلق می‌گردد ولی در زمان تعلیق نیز ملزم به انجام تعهدات قبلی می‌باشد.
تبصره 2: انجمن میتواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای صلاحیت علمی و یا نقش موثر و اثرگذار در جهت تهداف اصلی انجمن بوده عضویت افتخاری اعطاء نمایند. لذا اعضاء افتخاری هیچگونه حق عضویتی را پرداخت ننموده و حق رای در مجامع را نخواهند داشت.

ماده 8) احراز صلاحیت اعضاء، شرایط تعلیق:
 1. تعیین ظوابط عضویت در انجمن مطابق با شرایط اساسنامه می‌باشد و تشخیص تطبیق ضوابط در اختیار هیئت‌مدیره می‌باشد.
  لازم است جهت اثبات فعالیت در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی دارای یکی از شرایط ذیل بود.

  • درج موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در اساسنامه شرکت.
  • دریافت گواهینامه از سازمانهای ذیربط حوزه انرژی
  • دارا بودن سوابق کاری مستند در موضوع بهینه سازی مصرف انرژی

 2. هر یک از شرایط ذیل میتواند سبب تعلیق عضویت گردد:

  • عدم پرداخت حق عضویت به مدت حداکثر یک سال
  • عدم رعایت مفاد اساسنامه.

 3. سلب عضویت از اعضاء با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی انجمن صورت می پذیرد.

فصل چهارم: ارکان

ماده 9) ارکان انجمن عبارتند از:
 • مجامع عمومی
 • هیئت مدیره
 • بازرسان
ماده 10) مجامع عمومی
مجامع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری انجمن و متشکل از نمایندگان رسمی اعضاء می‌باشد.

 1. تشکیل مجمع عمومی با یکبار درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد . ضمنا دعوتنامه جداگانه ای با امضاء یکی ا زاعضاء هیئت مدیره یا دبیر یا بازرس برای اعضاء ارسال می‌گردد.
 2. اشخاص حقوقی عضو انجمن برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یکنفر را کتبا بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور با مهر شرکت معرفی می‌نماید.
 3. جلسه مجمع عمومی(عادی و عادی بطور فوق العاده )با شرکت اکثریت مطلق اعضاء (نصف بعلاوه یک ) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین (‌نصف بعلاوه یک ) معتبر می باشد . مگر در انتخاب مدیران که با اکثریت نسبی حاصل خواهد شد.
 4. اخذ رای در مجامع عمومی انجمن بصورت کتبی یا شفاهی می‌باشد.
 5. با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا از میان حاضرین یک فرد در جلسه بعنوان رئیس موقت اداره جلسه را بعهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رای بعمل خواهد آمد، سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهده می‌گیرد.
 6. منشی در ابتدا لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع را تهیه و به امضاء هیئت رئیسه می رساند . همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می‌باشد.
 7. مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه انجمن برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می‌باشد.
 8. حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر مشورتی خواهد نمود.
 9. انجمن موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی ( عادی وفوق العاده ) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید.

ماده 11) مجامع عمومی بر دو نوعند:
 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده 12) مجمع عمومی عادی انجمن حداقل یک نوبت در سال (حداکثر تا چهارماه پس از پایان دوره مالی انجمن ) طبق ماده 10 اساسنامه تشکیل می‌گردد . تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بهر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 13) وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده بشرح زیر است.
 1. تصویب اساسنامه انجمن در مجمع عمومی هیئت موسسین.
 2. استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرسان درباره عملکرد سالیانه انجمن و تصویب آنها.
 3. استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سنوات گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آنها.
 4. تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء.
 5. تصویب ترازنامه و گزارشات مالی سالانه هیئت مدیره.
 6. تعیین خط مشی انجمن و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره برای سال جاری.
 7. تصمیم گیری در مورد همکاری یا ائتلاف با سایر تشکلهای صنفی.
 8. انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و بازرسان و تعیین حق حضور در جلسات و حق الزحمه آنان بر حسب مورد.
 9. عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضاء هیئت مدیره و بازرسان بشرط انتخاب همزمان جانشین ایشان.
 10. مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد تصمیم گیری نماید.
ماده 14) هیئت مدیره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره عضویت اعضاء هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق ماده 10 نماید. در هر صورت تا زمان تشکیل هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود. در صورت عدم دعوت مجمع توسط هیئت مدیره یا بازرسان انجمن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌تواند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده 15) مجامع عمومی بطور فوق العاده یا فوق العاده ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء انجمن با رعایت ماده 10 اساسنامه تشکیل می‌گردد.

ماده 16) مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم نمایندگان قانونی اعضاء انجمن رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع همواره با سه چهارم آراء اعضاء حاضر در جلسه تصویب می‌شود.

ماده 17) با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده یا عادی بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس ، از اعضاء انجمن وفق ماده 10 برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف ، بازرس می تواند راسا با رعایت ماده 10 اقدام نماید.

ماده 18) با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء انجمن مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیئت مدیره انجمن باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 10 دعوت نماید، در صورت استنکاف هیئت مدیره درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 10 از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بازرس امتناع نماید، درخواست کنندگان مستقیما نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می‌نماید.

ماده 19) در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجامع عمومی فوق العاده بعلت عدم احراز حد نصاب ، حداکثر ظرف 30 روز جلسه بعدی با رعایت ماده 10 از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت خواهد داشت . مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .چنانچه جلسه دوم نیز بعلت عدم احراز حد نصاب تشکیل نگردید حداکثر ظرف مدت 30 روز جلسه بعدی مجمع با رعایت ماده 10 اساسنامه از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء تشکیل و با هر تعداد از اعضاء حاضر رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه نتیجه دعوت اول و دوم در این دعوتنامه ذکر شده باشد.
تبصره: مجامع عمومی عادی در دعوت نوبت دوم مجمع به شرط رعایت ماده 10 اساسنامه از نظر درج آگهی با هر تعداد اعضاء حاضر رسمیت می یابد.

ماده 20) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:
 • تغییر و اصلاح اساسنامه انجمن
 • انحلال انجمن و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه
 • عزل فردی یا جمعی اعضاءهیئت مدیره و انتخاب مجدد آنها
ماده 21) هیئت مدیره
 1. انجمن بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از اعضاء که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بصورت فوق‌العاده از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد.
 2. بعد از اختتام دوره ماموریت هیئت مدیره تا انتخاب هیئت مدیره جدید ، کلیه مسئولیت‌ها همچنان بعهده اعضاء هیئت مدیره قبلی خواهد بود.
 3. انتخاب هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبلی برای دوره‌های بعدی بلا مانع است.
تبصره: انتخاب بیش ا زدوبار متوالی هر یک از اعضاء هیئت مدیره مستلزم کسب دو سوم آراء اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی می‌باشد.

ماده 22) شرایط عضویت در هیئت مدیره
 • دارا بودن تابعیت ایرانی
 • داشتن حسن شهرت
 • متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
 • ارائه معرفی نامه کتبی (‌شخص حقوقی متبوع)
ماده 23) در صورت استعفاء از عضویت ، اخراج و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان انجمن دارای سمتی است ، ماموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 24) چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان انجمن بهر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد ، پس از اعلام شرکت بخودی خود از سمتی که در انجمن دارد معزول و هیچگونه سمتی در انجمن نخواهد داشت مگر در مواردی که هیئت‌مدیره با اکثریت آراء با ابقاء نامبرده در سمت خود در انجمن موافقت نماید که نامبرده میتواند تا دوره بعدی در سمت خود حضور داشته باشد.

ماده 25) زایل شدن موردی از بندهای ماده 22 برای هر یک از اعضاء هیئت مدیره در طول دوره ماموریت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

ماده 26) در صورت استعفاء و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضاء هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.

ماده 27) هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل میشود از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس انجمن ، دو نفر را بعنوان نواب رئیس ، یکنفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را بعنوان منشی انجمن انتخاب خواهد نمود.

ماده 28) مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضاء هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمتها توسط هیئت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می‌باشند.

ماده 29) هیئت مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نواب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد . جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی انجمن یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده تشکیل خواهد شد.

ماده 30) درصورت استعفاء فوت یا عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته است ،برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتیکه اعضاء علی البدل دارای آراء مساوی باشند انتخاب در هیئت مدیره به قید قرعه بعمل خواهد آمد.
تبصره 1: غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل ازعضویت در هیئت مدیره خواهد بود.
تبصره 2: تشخیص موجه یا غیر موجع بودن غیبت ، حداقل با دو سوم اعضاء هیئت مدیره می‌باشد.

ماده 31) جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء دارای حق رای رسمیت پیدا می‌کند.

ماده 32) اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس انجمن و در صورت غیبت او با نواب رئیس است . در صورت غیبت رئیس و نواب رئیس ، سایر اعضاء هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده 33) مصوبات هیئت مدیره با رای اکثریت نصف باضافه یک حاضرین در جلسه ( غیر از مفاد تبصره 7 ماده 31 ) معتبر خواهد بود.

ماده 34) صورت مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره در دفتر ثبت و به امضای حاضرین می‌رسد.

ماده 35) شرکت اعضاء علی البدل و بازرسان در جلسات هیئت مدیره بلامانع است ولی حق رای نخواهند داشت.

ماده 36) هیئت مدیره میتواند ا زبین خود یا خارج ، یک نفر شخص حقیقی را بصورت موظف بعنوان دبیر انتخاب نماید.
تبصره 1: هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دبیر انجمن تفویض نماید.
تبصره 2: در صورتیکه دبیر عضو هیئت مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
تبصره 3: در صورتیکه دبیر عضو هیئت مدیره نباشد ، حق شرکت در جلسات هیئت مدیره را بدون حق رای دارد.

ماده 37) برای انجام امور اداری انجمن اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق سندیکا تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن جمع‌آوری قوانین و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با فعالیت انجمن، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها، ‌انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی‌ها و ارسال دعوت‌نامه، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن، اخذ معرفی‌نامه‌های نمایندگان شرکت‌های عضو برای ورود به مجامع، ‌فراهم آوردن امکانات لازم برا‌ی تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه‌های لازم استخدام کارکنان مورد نیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه انجمن و تعمیر و سرویس بموقع آن، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل انجمن، اجرای مصوبات در انجمن و هر اقدامی که عرفا برای اداره امور انجمن ضروری باشد دبیر‌خانه‌ای تحت سرپرستی دبیر و زیر نظر رئیس هیئت مدیره تاسیس می‌گردد.

ماده 38) وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیئت مدیره
هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور انجمن برخوردار است وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر می‌باشد:
 1. افتتاح حساب جاری بنام انجمن در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات انجمن و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام.
 2. انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی.
 3. عقد هر گونه قرارداد و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام حساب انجمن بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت.
 4. اداره امور مالی انجمن که سرپرستی آن با خزانه دار است.
 5. دریافت مطالبات انجمن و پرداخت دیون آن.
 6. استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان انجمن و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداختها ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط مطابق قوانین موضوعه کشور.
 7. اقامه و استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور ، مصالحه ،‌تعیین وکیل سازش ، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری.
 8. اقدام به هر نوع امر از اموریکه در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به انجمن واگذار می‌گردد.
 9. انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره انجمن و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.
 10. تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاریهای اقتصادی ، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آئین‌نامه‌های مربوطه.
 11. تهیه ، تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور انجمن در چهارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی.
 12. راهنمائی اعضاء در امور اجرائی ، مدیریتی ، مالی و مالیاتی ،‌بیمه ، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به انجمن.
 13. تدوین پیش نویس بودجه انجمن برای تصویب از طریق مجامع مربوطه.
 14. تهیه صورت دارائی و دیون انجمن پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم برنامه ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی.
 15. هیئت مدیره می تواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه انجمن را از عضویت در انجمن اخراج نماید و علت اخراج عضو را ( جهت تصویب به اولین جلسه مجمع عمومی عادی ) گزارش کند. تصمیم مجمع عمومی در این خصوص قطعی است‌.
 16. برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء.
 17. تهیه گزارش های سه ماهه سالانه از عملکرد انجمن و ارسال آن به اتاق ایران.
 18. اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذیصلاح در خصوص انتشار نشریه در راستای اهداف انجمن‌.
ماده 39) خزانه دار
خزانه دار مسئول اداره امور مالی انجمن بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی انجمن را تنظیم ، وصولی ها و پرداختها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی انجمن ، باطلاع رئیس هیئت مدیره در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده 40) اسناد و مدارک مالی با دو امضاء مشترک رئیس یا نواب رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضاء رئیس یا نواب رئیس و یا دبیر همراه مهر انجمن معتبر می‌باشد.

ماده 41) بازرس
 1. شرایط انتخاب بازرس مطابق با ماده 22 اساسنامه است.
 2. یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.
 3. در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندج در ماده 22 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.
ماده 42) وظایف بازرس
 1. نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس میباشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می‌نماید.
 2. بازرس، ترازنامه تهیه شده توسط هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.
 3. بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.
 4. بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.
 5. بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه انجمن تحویل دهد.
ماده 43) کمیته ها و مشاوران
انجمن بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هائی متشکل از نمایندگان شرکتهای عضو تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب می‌گردد.

فصل پنج: منابع مالی

ماده 44) اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب عضویت در انجمن موظف به پرداخت مبلغ ورودیه بحساب جاری انجمن و تسلیم قبض آن به دبیرخانه می‌باشند.

ماده 45) هر عضو علاوه بر ورودیه، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را بحساب جاری انجمن واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 46) انجمن می‌تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

فصل ششم: انحلال و تصفیه

ماده 47) انجمن بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهائی و قطعی محاکم قضائی منحل می‌شود.

ماده 48) چنانچه انحلال انجمن از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیئت تصفیه‌ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می‌نماید. انتخاب اعضاء هیئت مدیره انجمن قبل از انحلال در مقام اعضاء هیئت تصفیه بلا مانع است. چنانچه انحلال انجمن از سوی محاکم قضائی اعلام شود محکمه هیئت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده 49) پس از اعلام انحلال انجمن و تعیین اعضاء هیئت تصفیه، مدیران سابق انجمن مکلف می‌باشند تمامی اوراق، اسناد، ‌دفاتر، اموال و اثاثیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده 50) هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهیها و دارائیها را روشن و پس ا زتسویه ،‌کلیه اموال منقول و غیر منقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت.

ماده 51) وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود مطالبات و دیون انجمن و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم: موارد متفرقه

ماده 52) حکمیت
انجمن می‌تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت (داوری) نماید. در این صورت هیئت مدیره از بین خود و سایر نمایندگان شرکت‌های عضو و یا اشخاص حقیقی، فرد یا افراد واجد شرایط را تعیین و پس از جلب موافقت، آنها را مامور رسیدگی و اعلام نظر نماید.

ماده 53) در صورتیکه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می‌پذیرد.

ماده 54) نفوذ اساسنامه
این اساسنامه در یک مقدمه و 7 فصل و 54 ماده و 11 تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومی موسسن مورخ 27/11/1386 رسیده و بامضاء هیئت رئیسه جلسه مجمع مذکور معتبر می‌باشد.

رییس جلسه آقای ناصر شایان
ناظر آقای صفا کفائیان
ناظر آقای حمید رضا حکایتی
منشی آقای هومن احقاقی
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به انجمن بهينه‌سازی مصرف انرژی ايران می‌باشد.